cover img

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ฟินแหลก..แจกจริง!! ฉลองครบรอบ 28 ปี ห้างอัมพร อยุธยา


ปาร์ตี้ส่งท้าย จับแจกรางวัลใหญ่ และรางวัลพิเศษมากมาย ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

รางวัลที่ 1 เครื่องซักผ้า
🥳 คุณปราณี เจริญสม

รางวัลที่ 2 หม้อหุงข้าว
🥳 คุณเรณุกา อำไพภักดิ์ - 09 2842 xxxx

รางวัลที่ 3 พัดลม NOROTO
🥳 คุณใกล้รุ่ง สุขประเสริฐ

รางวัลที่ 4 กระเป๋ามาร์เวลล์
🥳 คุณปัทมาภรณ์ แสงกิริยา - 08 1994 xxxx
🥳 คุณสมชาย ตวนก - 08 5423 xxxx

รางวัลที่ 5 นาฬิกาแขวน
🥳 คุณกมลพร แสงน้ำรักษ์ - 08 0910 xxxx
🥳 คุณอักษราภัค สุขรักษ์ - 08 2199 xxxx
🥳 คุณกัณฐญา ถนอมชาติ - 08 6135 xxxx

รางวัลที่ 6 กระเป๋าคัพเวอร์มาร์ค
🥳 คุณเจษฏา จิตฐีสันพ์ - 09 7247 xxxx
🥳 คุณทรงวุฒิ พฤกษอาภรณ์
🥳 คุณชุติมา สุวรรณประเสริฐ
🥳 คุณอุไรวรรณ อาภักดิ์ - 08 9742 xxxx
🥳 คุณสุจิรัตน์ ชูดวงผู้โชคดีประจำวันที่ 28 กันยายน 2565

 • คุณพิตติพษน คู่นาค - รับรางวัล พัดลม 1 เครื่อง
 • คุณอัญชลี มีศิริ - รับรางวัล กระเป๋า Marwell 1 ใบ
 • คุณสุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ - รับรางวัล กระเป๋า Covermark 1 ใบ

ผู้โชคดีประจำวันที่ 29 กันยายน 2565

 • คุณมัชชาคาล กาญจนันท์ - รับรางวัล พัดลม Hatari ขนาด 12 นิ้ว
 • คุณอนงค์ บุญเรือง - รับรางวัล กระเป๋า Marwell 1 ใบ
 • คุณบังอร เย็นสถิตย์ - รับรางวัล นาฬิกาแขวน

ผู้โชคดีประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

 • คุณวลัยทิพย์ สุทธะลักษณ์ - รับรางวัล พัดลม AIKO
 • คุณทิพย์รัตน์ เครือทราย - รับรางวัล กระเป๋า Marwell 1 ใบ
 • คุณอัจฉรา บุญเกิด - รับรางวัล นาฬิกาแขวน

ผู้โชคดีประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2565

 • คุณมยุรี คำปัญญา - รับรางวัล พัดลม MISUSHITA ขนาด 16 นิ้ว
 • คุณรัตนาภรณ์ บุญช่วย - รับรางวัล กาน้ำร้อน Anitech
 • คุณประภาวดี ดีฉาย - รับรางวัล กระเป๋า Marwell

ผู้โชคดีประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2565

 • คุณณัฐวุฒิ ศรีบุบผา - รับรางวัล พัดลม MISUSHITA ขนาด 16 นิ้ว
 • คุณอดิศร รังรักษ์ - รับรางวัล หม้อหุ้งข้าว ขนาด 1L
 • คุณกรนิกา ศรีหลัก - รับรางวัล กระเป๋า Marwell

ผู้โชคดีประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565

 • คุณรัฐพงค์ พานไพ่ - รับรางวัล กระเป๋า Marwell
 • คุณพัชรพร วงษ์ทองดี - รับรางวัล พัดลม Wishy
 • คุณธิติมา บัญฑิโต - รับรางวัล กาต้มน้ำร้อน Anitech

ผู้โชคดีประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565

 • คุณกัลยา พัททอง - รับรางวัล กระเป๋า Marwell
 • คุณเถลิงเกียรติ์ ภู่สอาด - รับรางวัล พัดลม Hatari 16 นิ้ว
 • คุณวันชัย อาภาผล - รับรางวัล หม้อต้มอเนกประสงค์ 1.5 ลิตร

ผู้โชคดีประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565

 • คุณณัฐิยาภรณ์ พานิชพงษ์ - รับรางวัล กระเป๋า Marwell
 • คุณนาฏยา นาควรรณกิจ - รับรางวัล พัดลม Wishy
 • คุณวีรวัฒน์ รองนคร - รับรางวัล กระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์

ผู้โชคดีประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565

 • คุณดวงรัตน์ เชยหอม - รับรางวัล พัดลม Naruto
 • คุณเรณู รื่นกวี - รับรางวัล กระเป๋า Marwell
 • คุณนฤมล กันยา - รับรางวัล กาน้ำร้อน Anitech

ผู้โชคดีประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565

 • คุณสุชิน เกตุสวัสดิ์ - รับรางวัล พัดลม MISUSHITA
 • คุณสุมาลี พันธุ์เพาะพืช - รับรางวัล กระเป๋า Marwell
 • คุณขวัญเรือน เล็กพยัก - รับรางวัล หม้อหุงข้าว

ผู้โชคดีประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2565

 • คุณจิราภรณ์ ไคร้เงิน - รับรางวัล พัดลม MISUSHITA
 • คุณวรรณพร - รับรางวัล กระเป๋า Marwell
 • คุณสุภาพร งามยิ่ง - รับรางวัล หม้อหุงข้าว

ผู้โชคดีประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2565

 • คุณกรพจน์ พจนา - รับรางวัล พัดลม MISUSHITA
 • คุณอานนท์ นาวเล็ก - รับรางวัล กระเป๋า Marwell
 • คุณฉวีวรรณ สุภาพันธ์ - รับรางวัล กาน้ำร้อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้างอัมพร อยุธยา สาขาเจ้าพรหม โทร 0-3532-8111

Facebook : ห้างอัมพร อยุธยา

Line ID : @AmpornAyutthaya