cover img

รายชื่อผู้โชคดี ฟินแหลก..แจกจริง!!

#Day_10 ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2563

 • คุณกชกร ชีสถาน ผู้โชคดีรับ รถจักรยาน
 • คุณธิดารัตน์ ภูมิรัตน์ ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Aerosoft
 • คุณฤทธิ ทองกร ผู้โชคดีรับ เสื้อ HARA
 • คุณอัมรา กลิ่นเจรพ ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Wacoal
 • คุณชาตรี โทเอื่อม ผู้โชคดีรับ หมอนซุกมือ
 • คุณฤทธิชัย เดชิศรีสมบูรณ์ ผู้โชคดีรับ เสื้อ Class7
 • คุณสมคิด โพธิ์ย้อย ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุงผิว Tellme
 • คุณธารา เส้นขาว ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง BSC


#Day_9 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2563

 • คุณจิรวัตร ทรัพย์บุญ ผู้โชคดีรับ รถจักรยาน
 • คุณโฆษิต เรืองหิรัญ ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Fenneli
 • คุณภานุวัฒน์ กำเนิดมณี ผู้โชคดีรับ เสื้อ HARA
 • คุณสมหวัง สงประสิทธิ์ ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Wacoal
 • คุณนวพร รัตนบุรี ผู้โชคดีรับ หมอนซุกมือ
 • คุณบุญจิรา เรืองหิรัญ ผู้โชคดีรับ เสื้อ Class7
 • คุณปนัดดา มะหะหมัดอาเกยะ ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุงผิว Tellme
 • คุณภาริดา นิลา ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง BSC


#Day_8 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563

 • คุณรุ่งทิวา สีดารักษ์ ผู้โชคดีรับ รถจักรยาน
 • คุณวัชรี ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Fenneli
 • คุณสุชาดา นาคทับ ผู้โชคดีรับ เสื้อ HARA
 • คุณวิภา ประทบเขต ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Wacoal
 • คุณรจณา เอกสนธ์ ผู้โชคดีรับ หมอนซุกมือ
 • คุณณัฐกาญจน์ เชื้อมั่ง ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Covermark
 • คุณกนกรดา นิ่มละมูล ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุงผิว Tellme
 • คุณกรรณิกา พรหมภัณฑ์ ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง BSC


#Day_7 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 • คุณน้ำฝน จันทร์คา ผู้โชคดีรับ รถจักรยาน
 • คุณเพ็ชรรัตย์ วิมูลจันทร์ ผู้โชคดีรับ เสื้อ HARA
 • คุณณัฐธวรรธน์ เนียมนพเนตร ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Wacoal
 • คุณสมคิด ตะวันเที่ยง ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Aerosoft
 • คุณอาทิตยา สักฤณา ผู้โชคดีรับ เสื้อ Class7
 • คุณทองอยู่ งามสมวงษ์ ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุงผิว Tellme
 • คุณจณิชยา กมาคิคม ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง BSC
 • คุณเสาวลักษณ์ เกิดมุด ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง BSC


#Day_6 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563

 • คุณสุนันทา สุพรรณมี ผู้โชคดีรับ รถจักรยาน
 • คุณอริสา โกรพันธ์ ผู้โชคดีรับ เสื้อ HARA
 • คุณยุพาภรณ์ ล้อมภักดี ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Wacoal
 • คุณชวกร ขันธไพรศรี ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Aerosoft
 • คุณณัฐรีพร มีใจสืบ ผู้โชคดีรับ หมอนซุกมือ
 • คุณศิวลี กฤตติกานนท์ ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุงผิว Tellme
 • คุณสุวรรณา ประดิษฐ์ขวัญ ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง BSC
 • คุณทัศนีย์ ศรีสกุล ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง BSC


#Day_5 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563

 • คุณวินี เชียงเถียร ผู้โชคดีรับ พัดลมตั้งโต๊ะ
 • คุณนาลักษณ์ สนธิสุวรรณ ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Arosofe
 • คุณสุภาภัทร จันทร์ประเสริฐ ผู้โชคดีรับ หมอนซุกมือ
 • คุณวันเพ็ญ จันทาวุฒิ ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Wacoal
 • คุณสุนทร บุญเสริม ผู้โชคดีรับ เสื้อ HARA
 • คุณพีรกัญดา แพงน้อย ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง BSC
 • คุณเบญจา แช่มวงษ์ ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุงผิว Tellme
 • คุณดราณี เกิดภูมิ ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุงผิว Tellme


#Day_4 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563

 • คุณวรวัฒน์ สุมานิตย์ ผู้โชคดีรับ กระติกน้ำร้อน
 • คุณสะสม สุธรรม ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Arosofe
 • คุณจันริทรา หนูมา ผู้โชคดีรับ เสื้อ HARA
 • คุณชนายุทธ นัยทรัพย์ ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Wacoal
 • คุณอุxxx ผู้โชคดีรับ หมอนซุกมือพิซซ่า
 • คุณซีรีน ลาpสาคร ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุงผิว Tellme
 • คุณพรชัย มาลัยนาค ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง BSC
 • คุณสุมาลัย อรรกจิตร ผู้โชคดีรับ นาฬิกาแขวน


#Day_3 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2563

 • คุณนิตยา สุขสำราญ ผู้โชคดีรับ กะทะไฟฟ้า
 • คุณรุ่งเพชร เขิมเพ็ชร์ ผู้โชคดีรับ เสื้อ Class7
 • คุณสมพร ยิ้มประดิษฐ์ ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Wacoal
 • คุณพเยาว์ สุขนิคม ผู้โชคดีรับ หมอนซุกมือพิซซ่า
 • คุณพิมสงวน ไกรสมศาสตร์ ผู้โชคดีรับ เสื้อ HARA
 • คุณจรูญ วรสังข์ ผู้โชคดีรับ นาฬิกาแขวน
 • คุณทิชานนท์ เอี่ยมสำอาง ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุงผิว Tellme
 • คุณน้ำฝน ขยายฤทธิ์ ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง ไวน์


#Day_2 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2563

 • คุณรมณีย์ นัยชิดา ผู้โชคดีรับ เตาอบไมโครเวฟ
 • คุณอังคณาพร ศรีทอง ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Fenneli
 • คุณเพรชนภา เจริญวัย ผู้โชคดีรับ กระเป๋า Covermark
 • คุณมงคล กัลยา ผู้โชคดีรับ หมอนซุกมือ
 • คุณพรรณี มชเวช ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุงผิว Tellme
 • คุณศุภชัย รื่นสนธ์ ผู้โชคดีรับ กระเป๋าชาโด้
 • คุณจิรภัทร รื่นสนธ์ ผู้โชคดีรับ เสื้อ HARA
 • คุณพัชร วงษ์ภาวา ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง ไวน์


#Day_1 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2563

 • คุณศรีรัตน์ สุวรรณอร่าม ผู้โชคดีรับ พัดลมตั้งโต๊ะ
 • คุณพรศิริ คล่องคำนวนการ ผู้โชคดีรับ หมอนซุกมือพิซซ่า
 • คุณสำรวย ธีร์เทพผู้โชคดีรับ กระเป๋า_Fenneli
 • คุณอารีย์ ... ผู้โชคดีรับ นาฬิกาแขวน
 • คุณไพโรจน์ คล่องคำนวนการ ผู้โชคดีรับ เสื้อ Class 7
 • คุณศรีเรือน สิทธิคุณ ผู้โชคดีรับ เมคอัพ รีมูฟริ่ง BSC
 • คุณลักขณา ... ผู้โชคดีรับ ครีมบำรุง Tellme
 • คุณนาฏยา นาควรรณกิจ ผู้โชคดีรับ เสื้อจาก HARA

ผู้โชคดีวันถัดไปอาจเป็นคุณ!!ชอปครบทุก 400 บาท อย่าลืมรับคูปองลุ้นรับรางวัลกันได้ทุกวันเวลา 📷 17.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ตุลาคม 2563หมายเหตุ: คูปองวันต่อวัน และคูปองส่วนที่เหลือในแต่ละวัน ลุ้นรางวัลใหญ่อีกครั้ง ในวันที่ 5 ต.ค. 63 อีกทีนะจ๊ะรวมโปรฯ สุดปัง ... https://bit.ly/344qZBL-------------------------------------------

"ทุกช่วงเวลาจับจ่ายที่คุ้มค่า กับห้างอัมพร อยุธยา"


#ห้างอัมพรอยุธยา #AmpornAyutthaya #Amporn26Years #สินค้างานแฟร์ไม่ร่วมรายการพิเศษในห้าง